چاپ

اعضای کمیته تحقیقات شرکت

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

۱

کاظم لطفی

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت و رییس کمیته تحقیقات

۲

میر احمد لشت نشایی

استاد دانشگاه ( عضو)

۳

مهرداد فرخی

استاد دانشگاه ( عضو)

۴

سید محسن حسینی سالکده

معاون برنامه ريزي ومنابع انساني ( عضو)

۵

مرتضی صانع دوست

سرپرست معاونت بهره برداري ( عضو)

۶

مارال محبوب

مدير دفتر فني و خدمات مهندسي ( عضو)

۷

   رامین بهبودی

مدیر دفتر بهبود بهره وری وتحقیقات (عضو و دبیر کمیته)

. تعداد بازدید: 3645.