نمایشگاه هفته پژوهش 1393

نمایش #
عنوانبازدید
سنتز نانو ذرات اکسید آهن راسب شده بر روی بستر نانو لوله های کربن، به عنوان کاتالیزور موثر و قابل بازیافت برای حذف آرسنیک از آب آلوده2992
سنتز سبز مشتقات پیریمیدوکینولین فعال بیولوژیکی ، کاتالیز شده توسط روتنیم کلراید در آب2501
تجزیه و تحلیل بیولوژی آب شرب شهری استان گیلان شامل : منابع ، مخازن و شبکه2642
کاربرد شبکه عصبی نوع GMDH در مدلسازی و پیش بینی میزان کدورت آب شرب2713
بررسی پاسخ استاتیکی و دینامیکی مخازن نیمه مدفون با توجه به اندازه شتاب ورودی2771
Modeling and Optimization of Poly electrolyte Dosage in water treatment process by GMDH Type- NN and MOGA2510
طراحی، توسعه و ارائه یک ماشین شستشوی پرنده بهبود یافته2630
رابطه بین محافظه کاری حسابداری با تغییر حسابرس در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران2640
بررسی تاثیرآموزش حسابداری بر اخلاق حرفه ای2719
بررسی عوامل کلیدی مرتبط با سامانه های اطلاعات مدیریت بر موفقیت چرخه عمر پروژه 2470