چاپ

مدارک مورد نیاز دریافت خدمت مشترکین

ردیف

نام خدمت

مدارک مورد نیاز

1

درخواست برقراری

انشعاب  خانگی

1- منازل ویلائی سند دار بدون پروانه ساختمانی:

کپی شناسنامه– کپی تمام صفحات سند– قبض آب بهاء همسایه مجاور – اصل قبض گاز یا برق قبل از مرداد سال 81 – کد پستی 10 رقمی – کپی کارت ملی (مشاهده اصل کارت ضروریست)

2- منازل ویلایی دارای سند مالکیت با پروانه ساختمانی:

کپی شناسنامه– کپی تمام صفحات سند– پروانه ساختمانی- قبض آب بهاء همسایه مجاور – گواهی عدم خلاف یا پایان کار – کد پستی 10 رقمی– کپی کارت ملی (مشاهده اصل کارت ضروریست)

3- منازل آپارتمانی دارای سند مالکیت:

کپی شناسنامه– کپی تمام صفحات سند– پروانه ساختمانی– کپی نقشه تاسیسات و ساختمان- قبض آب بهاء همسایه مجاور– صورت مجلس تفکیکی (در صورت داشتن)- گواهی عدم خلاف یا پایان کار – کد پستی 10 رقمی– کپی کارت ملی (مشاهده اصل کارت ضروریست)

4- منازل ویلایی و آپارتمانی نسق:

کپی شناسنامه – کپی نسق(فروشنامه)- قبض آب بهاء همسایه مجاور – اصل قبض گاز یا برق قبل از مرداد سال 81 – کد پستی 10 رقمی– کپی کارت ملی (مشاهده اصل کارت ضروریست)

2

تغییرکاربری

قبض آب بهاء- کپی شناسنامه – کپی کارت ملی– کپی پروانه ساختمانی - در خصوص غیرخانگی ها، اخذ اطلاعات مطابق جدول ظرفیت قراردادی (بعنوان مثال مدرسه: تعداد دانش آموز)- در صورت استیجاری بودن ارائه اجاره نامه

3

قبض المثنی

یکی از قبوض آب بهاء(جهت شناسایی شماره اشتراک)

4

قبض ویژه

"

5

ترکیدگی لوله

"

6

تست کنتور

"

7

تعویض کنتور

"

8

جمع آوری انشعاب

"

9

جابجایی کنتور

"

10

تغییرنام

سندمالکیت- کپی شناسنامه و کارت ملی

. تعداد بازدید: 3769.