چاپ

شناسنامه کلیه خدمات شرکت

شناسنامه خدمات مصوب و قابل ارائه به مشترکین، همشهریان و پیمانکاران از طریق درگاه های متنوع و دفاتر پیشخوان دولت، به شرح فایلهای پیوست است و در حین ارائه خدمت و بر اساس شرایط مختلف، ممکن است در برخی موارد و مراحل اشاره شده در شناسنامه، تغییراتی صورت گیرد:

پیوست ها:
فایلتوضیحاتحجم فایل
دانلود این فایل (13011454000.pdf)13011454000.pdfشناسنامه خدمت 13011454000 ارزیابی پیمانکاران447 Kb
دانلود این فایل (15031452100.pdf)15031452100.pdfشناسنامه خدمت 15031452100 واگذاری انشعاب آب (01-1)526 Kb
دانلود این فایل (15031452101.pdf)15031452101.pdfشناسنامه خدمت 15031452101 واگذاری انشعاب فاضلاب (02-1)533 Kb
دانلود این فایل (15031453100.pdf)15031453100.pdfشناسنامه خدمت 15031453100 تغییر کاربری انشعاب (02-2)425 Kb
دانلود این فایل (15031453101.pdf)15031453101.pdfشناسنامه خدمت 15031453101 پاسخ به استعلام (01-2)346 Kb
دانلود این فایل (15031453102.pdf)15031453102.pdfشناسنامه خدمت 15031453102 تغییر مشخصات{نام، آدرس و...} (03-2)486 Kb
دانلود این فایل (15031453103.pdf)15031453103.pdfشناسنامه خدمت 15031453103 تغییر واحد مسکونی (04-2)471 Kb
دانلود این فایل (15031453104.pdf)15031453104.pdfشناسنامه خدمت 15031453104 تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب (05-2)429 Kb
دانلود این فایل (15031453105.pdf)15031453105.pdfشناسنامه خدمت 15031453105 تغییر قطر انشعاب (06-2)395 Kb
دانلود این فایل (15031453106.pdf)15031453106.pdfشناسنامه خدمت 15031453106 تفکیک کنتور (07-2)394 Kb
دانلود این فایل (15031453107.pdf)15031453107.pdfشناسنامه خدمت 15031453107 تغییر مکان وسایل اندازه گیری (08-2)610 Kb
دانلود این فایل (15031453108.pdf)15031453108.pdfشناسنامه خدمت 15031453108 آزمایش کنتور(09-2)435 Kb
دانلود این فایل (15031453109.pdf)15031453109.pdfشناسنامه خدمت 15031453109 تعویض کنتور (10-2)587 Kb
دانلود این فایل (15031453110.pdf)15031453110.pdfشناسنامه خدمت 15031453110 نصب سیفون اضافی (11-2)478 Kb
دانلود این فایل (15031453111.pdf)15031453111.pdfشناسنامه خدمت 15031453111 قطع موقت و وصل انشعاب (12-2)450 Kb
دانلود این فایل (15031453112.pdf)15031453112.pdfشناسنامه خدمت 15031453112 جمع‌آوری یا ادغام انشعاب (13-2)497 Kb
دانلود این فایل (15031453113.pdf)15031453113.pdfشناسنامه خدمت 15031453113 صورتحساب میان دوره (14-2)441 Kb
دانلود این فایل (15031453114.pdf)15031453114.pdfشناسنامه خدمت 15031453114 بررسی صورتحساب (15-2)577 Kb
دانلود این فایل (15031453115.pdf)15031453115.pdfشناسنامه خدمت 15031453115 اعلام کارکرد کنتور (16-2)575 Kb
دانلود این فایل (15031453116.pdf)15031453116.pdfشناسنامه خدمت 15031453116 مشاهده سوابق {المثنی و ...} (17-2)575 Kb
دانلود این فایل (15031453117.pdf)15031453117.pdfشناسنامه خدمت 15031453117 امکان پرداخت صورتحساب (18-2)419 Kb
دانلود این فایل (15031453118.pdf)15031453118.pdfشناسنامه خدمت 15031453118 پیشنهادات،انتقادات و بررسی شکایات (19-2) (2)580 Kb
دانلود این فایل (15031453119.pdf)15031453119.pdfشناسنامه خدمت 15031453119 فروش آب تانکری (20-2)420 Kb

. تعداد بازدید: 2413.