چاپ

تعرفه و اسامی خدمات در دفاتر پیشخوان دولت

نام خدمت

وضعیت ارائه خدمت در دفاتر پیشخوان دولت

تعرفه (ریال)

قبض المثنی

ارائه می شود

۴۰۰۰

قبض ویژه

بزودی ارائه می گردد

۴۰۰۰

درخواست تغییرکاربری( تغییرنوع مصرف)

ارائه می شود

۱۹۰۰۰

ترکیدگی لوله

ارائه می شود

۱۰۰۰۰

درخواست تست کنتور ( اعلام خرابی کنتور)

ارائه می شود

۱۰۰۰۰

درخواست تعویض کنتور

ارائه می شود

۱۰۰۰۰

درخواست جمع آوری انشعاب

ارائه می شود

۱۵۰۰۰

درخواست جابجایی کنتور

ارائه می شود

۱۵۰۰۰

درخواست تغییر نام

ارائه می شود

۲۰۰۰۰

درخواست برقراری انشعاب

ارائه می شود

۳۰۰۰۰

. تعداد بازدید: 4346.