چاپ

راهنمای تکمیل فرمهای موجود

به منظور ارائه خدمت به همشهریان محترم استان توسط شرکت آب و فاضلاب استان گیلان، نیاز به مراجعه حضوری به شرکت و یا غیر حضوری (الکترونیکی) به یکی از درگاه های ارائه خدمات مشترکین آب و فاضلاب (پرتال، دفاتر پیشخوان دولت طرف قرارداد) می باشد و با توجه به نوع درخواست خدمت مراحل مربوطه به صورت الکترونیکی یا حضوری طی گردیده تا درخواست مورد نظر متقاضی مورد رسیدگی و تکمیل گردد. خدمات قابل ارائه در این شرکت در سه نوع به شرح ذیل ارائه می گردند که هریک شامل یک یا چند زیرخدمت می باشد و شناسنامه خدمت شامل مشخصات و تعارف هر خدمت، شرایط، مراحل و فرمهای مربوطه در این پرتال در اختیار متقاضیان محترم قرار گرفته است.

الف) راهنمای خدمات فروش انشعاب آب و فاضلاب

 • مراجعه متفاضي به یکی از درگاه های ارائه خدمات مشترکین آب و فاضلاب (پرتال، دفاتر پیشخوان دولت طرف قرارداد یا واحدپذيرش امور مشترکين) که جهت اخذ انشعاب آب، قبض آب بهاي يکي از همسايگان و جهت اشتراک فاضلاب قبض آب بهاي آن واحد مسکوني مورد نياز مي باشد.
 • بررسی درخواست دریافت شده توسط واحد پذیرش منطقه مربوطه و ارائه فرم درخواست اشتراك به متقاضي.
 • دريافت فرم قرارداد بين شرکت آبفا و متقاضي انشعاب موقتو تكميل آن توسط متقاضي جهت املاك كه بصورت زمين بوده و يا تكميل نشده‌اند .
 • ارائه فرم مربوطه و تكميل آن توسط نيروي انتظامي و يا شوراي محل جهت املاك بدون سند و قولنامه رسمي .
 • در صورتيكه شبكه وجود نداشته باشد با ارسال نامه و تكميل فرم ايحاد شبکه جديد آب / فاضلابو كروكي محل جهت اجراي شبكه اقدام مي شود در صورتيكه امكان اجراي شبكه باشد پس از اجراي آن انشعاب واگذار مي‌گردد .
 • در صورتيكه وجود شرايط فني و بهره برداري لازم با انشعاب درخواستي از نظر قطر (انشعاب غيرمتعارف نباشد) و امكان نصب وجود داشته باشد، تكميل فرمهاي موردنياز .
 • كنترل و تكميل مدارك و فرمها و ارائه به واحد پذيرش .
 • در صورتيكه انشعاب درخواستي به صورت آزاد (دوران ساختمان‌سازي) باشد كليه مراحل بالا الزامي است فرم قرارداد بين شرکت آب و فاضلاب و متقاضي انشعاب موقت (احداث عملياتي ساختمان) جهت اينگونه انشعابات به متقاضي ارائه مي گردد .
 • واگذاري انشعاب موقت(دوران ساختمان سازي) با توجه به سندمالكيت و پروانه ساختماني انجام مي گردد و طبـق دستورالعمـل محاسبـه حق انشعاب آب و يا فاضلاب مشخص و به مشترك اعلام مي گردد.
 • پس از صدور سند فروش، پيش‌فاكتور جهت استحضار متقاضي صادر مي‌گردد .
 • پس از اينكه متقاضي كليه مراحل واريز مبلغ حق انشعاب را طي نمود اطلاعات اوليه متقاضي به مشترك تبديل و اطلاعات اوليه در سيستم تكميل مي‌گردد. و قرارداد بين شركت و متقاضي تنظيم و تكميل مي‌گردد.
 • واگذاري انشعاب آب و فاضلاب دائم به اين معنا مي باشد كه ساختمان تكميل شده و مشترك تقاضاي اشتراك آب ملك خود را بصورت تك واحدي و يا چند واحدي ويلايي و يا آپارتمان مي نمايد كه در اين صورت بايد ملك مورد بازديد قرار گرفته و مراحل محاسبه به وسيله سيستم مكانيزه انجام گرديده و به مشترك اعلام مي‌گردد.
 • انشعاب فروخته شده ابتدا در واحدپذيرش ثبت و پس از نصب و ثبت شماره بدنه كنتور و شماره شناسايي ملك جهت مشترك قبض آب بها صادر مي گردد .
 • افرادي كه انشعاب موقت (جهت هرگونه ساخت و ساز) درياقت نموده اند پس از تكميل ساختمان با توجه به تكميل فرم مربوطه در زمان عقد قرارداد پس از پايان كار ساختمان بايد به شركت مراجعه و نسبت به دائم نمودن انشعاب آب اقدام نمايند كه پس از گرفتن نوبت بازديد، نسبت به تسويه حساب حق انشعاب اقدام و انشعاب آب دائم مي‌گيرد و در ليست انشعاب بصورت دائم تبديل شده و قبض آب طبق تعرفه مسكوني جهت مشترك ارسال گردد.
 • كليه مشتركين كه در محدوده خط فاضلاب بوده و حق انشعاب خود را پرداخت نموده اند، چه بصورت انشعاب آزاد و يا انشعاب دائم پس از تكميل فرم مربوطه جهت نصب انشعاب فاضلاب اقدام مي گردد.
 • در مواردي كه مشترك در محدوده‌اي باشد كه با خط شبكه آب فاصله بيش از حد متعارف دارد، بايد پس از تكميل فرم مربوطه كه حاوي آدرس ملك و كروكي دقيق ملك مي‌باشد، در صورت امكان ادامه و يا تعويض شبكه و اجراي شبكه برای ملك موردنظر اقدام به فروش انشعاب آب نموده، كه البته پس از مراحل پذيرش و ارزيابي بر اساس سند مالكيت و پروانه ساختماني انجام مي‌گردد .

ب) خدمات پس از فروش:

این خدمات که شامل موارد ذیل می باشند با تکمیل درخواست از سوی مشترک، به مشترک ارائه می گردد:

 • پاسخ به استعلام (کد 01- 2)
 • تغيير كاربري انشعاب (کد02- 2)
 • تغيير مشخصات ( نام، آدرس و... ) (03– 2)
 • تغيير واحد مسكوني (کد 04- 2)
 • تغيير ظرفيت قراردادي انشعاب (کد 05- 2)
 • تغيير قطر انشعاب (کد 06- 2)
 • تفكيك كنتور (کد 07- 2)
 • تغيير مكان وسايل اندازه گيري (کد 08- 2)
 • آزمايش كنتور (کد 09- 2)
 • تعويض كنتور (کد 10- 2)
 • نصب سيفون اضافي (کد 11- 2)
 • قطع موقت و وصل انشعاب (کد 12- 2)
 • جمع آوری یا ادغام انشعاب (کد 13- 2)
 • صورتحساب مياندوره (کد 14- 2)
 • بررسي صورتحساب (کد 15- 2)
 • اعلام كاركرد كنتور (کد 16- 2)
 • مشاهده سوابق ( المثني و ... )(کد 17- 2)
 • امکان پرداخت صورتحساب (کد 18- 2)
 • پيشنهادات، انتقادات و بررسي شكايات (کد 19- 2)
 •  فروش آب تانكري (کد 20- 2)
 • پس از تکمیل فرم درخواست خدمت توسط مشترك، درخواست در واحد پذيرش مورد بررسی قرار می گیرد.
 • در صورت نیاز به ارائه مدارك و اسناد رسمي و احكام قانوني يا اسناد مثبتهاي كه مورد تأييد شركت باشد به همراه يک برگ قبض آب بها، به مشترك اطلاع رسانی می گردد.
 • ارزياب، پرونده مشترك را كاملا بررسي و در صورتي كه ملك نياز به بازديد داشته باشد بازدید ضمن هماهنگی با مشترک صورت می گیرد.
 • پس از بازديد، در صورت داشتن تفاوت حق انشعاب با توجه به مساحي و بازديد ملك (توسط ارزياب) و يا حق انشعاب فاضلاب (قرار گرفتن در محدوده شبكه فاضلاب)، هزينه‌هاي‌مربوطه توسط ارزياب تعيين و بصورت مكانيزه پيش فاكتور صادر مي‌گردد و جهــت واريـز بــه بانك به مشترك تسليم مي‌گردد .
 • پس از پرداخت بدهيهاي مربوطه و هزينه خدمت توسط مشترك از طريق روش های قابل پرداخت اعلام شده به و تأييد اداره خدمات مشتركين، مدارک به همراه مدارك ديگر ضميمه پرونده ميگردد و مراحل تکمیل خدمت انجام می شود.

ج) خدمت ارزیابی پیمانکاران

 • پس از تکمیل فرم درخواست خدمت توسط متقاضی، درخواست در واحد پذيرش مورد بررسی قرار می گیرد.
 • در صورت نیاز به ارائه مدارك و اسناد رسمي که مورد تأييد شركت باشد، به متقاضی اطلاع رسانی می گردد.
 • در مراحل بعدی و بر اساس سوابق موجود ارزیابی انجام شده و نتیجه برای دوره مشخص اعلام می گردد.

. تعداد بازدید: 2055.