مطالب

چاپ

Accordion

Slide 1

Icon 01

Headline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Slide 2

Icon 02

Headline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Slide 3

Icon 03

Headline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Slide 4

Icon 04

Headline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

درخواست برقراری انشعاب

هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند برای ملک خود در محدوده خدماتی شرکت درخواست برقراری یا هرگونه تغییر در مشخصات انشعاب آب و فاضلاب را بنماید. که واگذاری انشعاب  منوط است به اینکه شرکت ظرفیت و امکانات لازم جهت برقراری یا تغییر انشعاب مورد نیاز متقاضی را در محل تقاضا داشته باشد.

مراحل انجام کار

ردیففعالیتهای اجراییزمان انجامفرم های انجاممسئول انجام
۱مراجعه متقاضی به واحد پذیرش، اخذ مدارک و تکمیل فرم درخواست انشعاب۱ روزFPE-۰۱-۰۰ واحد پذیرش


 ۲

ارائه مدارک به واحد نقشه خوانی و امکان سنجی واگذاری انشعاب که بازخورد آن به واحد پذیرش می باشد 

همان روز

 FPE-۰۱-۰۰

واحد نقشه خوانی۳

بازدید و انجام ارزیابی مطابق دستورالعمل

 ۲ روز

FPE-۰۲-۰۰ارزیاب

۴

معرفی متقاضی به شهرداری جهت اخذ مجوز حفاری

۲ روز

FPE-۰۵-۰۰

رئیس اداره/مسئول مشترکین

۵

ارجاع پرونده به واحد رایانه جهت برآورد و اعلام هزینه انشعاب

همان روز

  کاربر واحد رایانه

۶

 کنترل پرونده و صورتحساب صادره

همان روز

 رئیس اداره/مسئول مشترکین۷

ثبت وصول صورتحساب پرداختی متقاضی و تعیین شماره اشتراک و کد قرائت

همان روز

ثبت رایانه ای

کاربر واحد رایانه

۸

ارجاع پرونده به واحد نصب انشعاب

همان روز

FPE-۰۳-۰۰

رئیس اداره/مسئول مشترکین

۹

نصب انشعاب اشتراک

۱ روز

FPE-۰۳-۰۰

واحد نصب

۱۰

ثبت صورتجلسه نصب انشعاب جهت قرارگرفتن در لیست قرائت دوره ای

همان روز

ثبت رایانه ای

واحد نصب

۱۱

بایگانی پرونده

همان روز

تمامی فرمها و مدارک

بایگان مشترکین

مدارک و مستندات مورد نیاز

مدارک و مستندات مورد نیاز برای صدور مجوز

مدارک و مستندات عمومی 

مدارک و مستندات قانونی

۱-شناسنامه

۲-کارت ملی

۱- منازل ویلائی سند دار بدون پروانه ساختمانی:

کپی شناسنامه – کپی تمام صفحات سند – قبض آب بهاء همسایه مجاور – اصل قبض گاز یا برق قبل از مرداد سال ۸۱ – کد پستی ۱۰ رقمی – کپی کارت ملی (مشاهده اصل کارت ضروریست)

۲- منازل دارای سند مالکیت :

کپی شناسنامه – کپی تمام صفحات سند –  پروانه ساختمانی - قبض آب بهاء همسایه مجاور – گواهی عدم خلاف یا پایان کار – کد پستی ۱۰ رقمی – کپی کارت ملی (مشاهده اصل کارت ضروریست)

۳- منازل آپارتمانی :

کپی شناسنامه – کپی تمام صفحات سند –  پروانه ساختمانی – کپی نقشه تاسیسات و ساختمان - قبض آب بهاء همسایه مجاور – صورت مجلس تفکیکی (در صورت داشتن)- گواهی عدم خلاف یا پایان کار – کد پستی ۱۰ رقمی – کپی کارت ملی (مشاهده اصل کارت ضروریست)

۴- منازل نسقی :

کپی شناسنامه – کپی نسق(فروشنامه)- قبض آب بهاء همسایه مجاور – تکمیل فرم تعهد محضری متقاضی انشعاب املاک قولنامه ای - اصل قبض گاز یا برق قبل از مرداد سال ۸۱ – کد پستی ۱۰ رقمی – کپی کارت ملی (مشاهده اصل کارت ضروریست)

۵- مغازه های دارای سرقفل  :

کپی شناسنامه – کپی سرقفل- کپی پروانه کسب - قبض آب بهاء همسایه مجاور – ارائه تعهدنامه محضری به مالک توسط متقاضی - کپی کارت ملی (مشاهده اصل کارت ضروریست)

۶- مغازه های دارای سند مالکیت  :

کپی تمام صفحات سند - کپی شناسنامه – کپی پروانه کسب - قبض آب بهاء همسایه مجاور – کپی کارت ملی (مشاهده اصل کارت ضروریست) 

. تعداد بازدید: 812.