مطالب

چاپ

فراخوان مناقصه يك مرحله اي (نوبت سوم) شماره6-٩5 ق

آگهي فراخوان  مناقصه  يك مرحله اي (نوبت سوم) شماره6-٩5 ق

1

نام دستگاه مناقصه گزار : شركت آب و فاضلاب شهري استان گيلان

2

شرح مختصر موضوع مناقصه :  اجرای طرح اضطراری جمع آوری فاضلاب ورودی منطقه ی گلسار به کانالG5

 

مهلت خريد اسناد :  تا پايان وقت اداري مورخ  30/4/95         

4

محل خريد حضوري اسناد : رشت ، خیابان بیستون-روبروی سردار جنگل(سام)-کوچه شهید ابراهیم نژاد-پلاک 21-مهندسین مشاور طوس آب                                        تلفن : 33515480

5

قيمت اسناد و نحوه واريز وجه :

مبلغ 1500000 ریال   بحساب جاري به شماره حساب 428265238 بانک تجارت شعبه سناباد مشهد کد 4280بنام مهندسین مشاور طوس آب

6

ميزان سپرده شركت در مناقصه :   1261740000 ریال(نوع تضمين  صرفا ضمانت نامه بانكي معتبر بر اساس آيين نامه تضمين براي معاملات دولتي شماره 123402/ت 50659ه مورخ 22/9/94  مي باشد.)  مبلغ برآورد  25234746982 ریال مبناي برآورد اوليه :فهرست بها پايه  سال ٩5 

 نوع فهرست بها : شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب -   ابنیه  -راه،راه آهن و باند فرودگاه 

7

مهلت و محل تحويل پيشنهاد

تا ساعت 14 روز  یکشنبه  مورخ 10/5/95

 دبيرخانه شركت آب و فاضلاب شهري استان گيلان

٨

زمان و مكان گشايش پيشنهادها : ساعت10صبح روز دوشنبه مورخ  11/5/95  – دفتر قراردادها

9

رشته پيمانكار:آب(تنها شرط حضور پیمانکار ان در مناقصه اجرای موفق حداقل 200متر  لوله گذاری خطوط فاضلاب با لوله فایبر گلاس به قطر 600 میلیمتر و بالاتر می باشد ارائه مدارک مثبته زیر الزامی میباشد:

1-ارائه ی موافقتنامه ی اسناد پیمان های فوق الذکر که طی 5 سال گذشته انجام شده و در آن موضوع پیمان،شرح مختصر کار،مدت پیمان و مبلغ اولیه ی پیمان مشخص شده است.2- ارائه صورتجلسه تحویل موقت پیمان های فوق الذکر که در آن متراژ کار ذکر شده باشد و يا در صورتي كه قسمتي از پروژه انجام شده باشد ارائه آخرين صورت وضعيت كه در آن ريز متره كار انجام شده وجود داشته باشد 3-ارائه ی کپی برابر با اصل ابلاغ قرارداد پروژه های فوق الذکر از طرف کار فرما و صورتجلسه ی تحویل موقت و یا آخرین صورت وضعیت تایید شده.)

10

محل تامين اعتبار :عمراني طرح شماره 40901001وساير طرحهاي داراي اعتبار و پرداخت به صورت نقد یا اوراق(صکوک اسلامی)

11

دستگاه نظارت:  مهندسین مشاور طوس آب

12

سايت ملی مناقصات کشور: http://iets.mporg.ir

سايت شركت آب و فاضلاب شهري استان گيلان www.abfa-guilan.ir

13

مهلت اعتبار پيشنهاد:سه ماه( برای مدت سه ماه دیگر قابل تمدید می باشد)

14

هزينه دو نوبت آگهي مندرج در روزنامه كثيرالانتشار استان ودو نوبت آگهي مندرج در روزنامه كثيرالانتشار کشوربعهده برنده مناقصه مي‏باشد

. تعداد بازدید: 724.