صفحه اصلی > درباره ما > معاونت ها > معاونت مالی و پشتیبانی > امور اداری 
امور اداری

 

عناوین وظائف و مسئوليتها :

 • اجرای دستورالعملها و بخشنامه های مربوط به کارکنان و اجرای ضوابط و مقررات
 • کنترل و نظارت بر وظایف امور اداری و رعایت قوانین و مقررات اداری، انضباطی و ایمنی و بهداشت کارکنان
 • مشارکت و همکاری با فعالیتهای مربوط به برنامه ریزی نیروی انسانی
 • پیاده سازی سیستم مربوطه به قراردادهای استخدامی و حقوقی و...
 • ایجاد سیستم ارزشیابی و عملکرد کارکنان
 • نظارت بر وظایف تعیین شده واحد بیمه و رفاه و امور اداری به شرح زیر:
 • بیمه و رفاه :
  • انجام امور رفاهی و درمانی کارکنان
  • پیگیری قرارداد با شرکتهای بیمه گر و اجرای دقیق قراردادهای بیمه
  • همکاری در تهیه و تنظیم قراردادهای عمر و حادثه و سایر قراردادهای درمانی - خدماتی
  • پرداخت حق بیمه کارکنان در اسرع وقت و صدور و تعویض دفترچه های درمانی
  • مطالعه و بررسی قوانین و مقررات مربوط به امور بازنشستگی و انواع نظامهای بازنشستگی
  • انجام مراحل مربوط به احراز شرایط بازنشستگی و حقوق وظیفه بگیران ،ازكارافتاده و فوتي
  • ارتباط مستمر با سازمان تأمین اجتماعی، شرکت بیمه و سازمانهای مرتبط
 • امور اداری :
  • همكاري در پیاده سازی و اجرای طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل
  • اجرای قوانین و مقررات استخدامی در خصوص صدور احکام حقوق و مزایا، تشویقات، مرخصیها، مأموریتها، حضور و غیاب ... و ارزشیابی سالیانه
  • انجام فعالیتهای مربوط به عقد قراردادهای استخدامی و حقوقی، صدور احکام انتصاب، ارتقاء، بازنشستگی و... براساس سیستم مکانیزه مورد عمل

 شناسنامه صفحه
عنوان صفحه : امور اداری
مرجع اطلاعات : مرجع اطلاعات تنظیم نشده است
توسط :
آخرین به روزرسانی : 1397/03/07