صفحه اصلی > درباره ما > معاونت ها > معاونت مهندسی و توسعه > دفتر اجرایی طرحهای تامین و توزیع آب 

دفتر اجرایی طرحهای تامین و توزیع آب

عناوین وظائف و مسئوليتها :

  • نظارت بر ایجاد و توسعه شبکه های توزیع آب شهری ، احداث مخازن سیلابی و ذخیره آب عملیات اجرائی ایستگاههای پمپاژ آب ، تصفیه خانه های آب و تاسیسات جنبی ، نظارت و اعمال کنترل بر صحت کاربرد مصالح و حصول اطمینان از کیفیت مصالح مورد استفاده طرحها و پروژه ها
  • کنترل و نظارت بر حسن عملیات حفاری و تجهیزات چاهها تا پس آب شرب و خطوط انتقال آب و بررسی و تجزیه و تحلیل مشخصات فنی و عمومی طرحهای آبرسانی و توزیع آب
  • بررسی گزارشات پیشرفت کار قراردادهای پیمانکاران از نظر کمی و کیفی
  • حصول اطمینان از انجام تعهدات پیمانکاران و همچنین مطابقت کار آنان با رویه ها و استانداردهای اجرائی متداول
  • ارزیابی و انتخاب پیمانکاران از نظر فنی و تخصصی ، ماشین آلات ، منابع انسانی و شرکت در کمیسیونهای مربوطه
  • ارائه طریق و پیشنهاد روشهایی در جهت افزایش بهره وری و کاهش هزینه
  • تهیه نقشه های چون ساخت (ASBUILT ) مورد لزوم و اعمال تغییرات عملیات اجرائی طرحها و ارسال آن به واحدهای ذیربط

 شناسنامه صفحه
عنوان صفحه : دفتر اجرایی طرحهای تامین و توزیع آب
مرجع اطلاعات : مرجع اطلاعات تنظیم نشده است
توسط :
آخرین به روزرسانی : 1397/03/06