صفحه اصلی > درباره ما > معاونت ها > معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی > دفتر آمار و فناوری اطلاعات 

دفتر آمار و فن آوری اطلاعات

عناوین وظائف و مسئوليتها :

  • ایجاد هماهنگی در ساختار منابع اطلاعاتی ونظارت بر طراحی گردش صحیح اطلاعات وآمار در سازمان ، تدوین فرمهای جمع آوری اطلاعات وتهیه سیسستم نرم افزاری مناسب مربوطه .
  • استقرار شبکه رایانه ای بمنظور استفاده کارکنان از امکانات آن وآشناسازی وراهنمایی کاربران.
  • بررسی و تائید تقاضاهای تعمیرات ، ارتقاء ، وخرید سخت افزاری وسیستمهای نرم افزاری از نظر فنی .
  • پیش بینی و نگهداری وپشتیبانی وبازدید دوره ای از سیستمهای سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز واحدها و بکارگیری تکنولوژی های جدید بمنظور بهبود کارآئی آنها و برنامه ریزی جهت از رده خارج نمودن سیستمهای غیر کارآمد.
  • نظارت بر نصب و راه اندازی سیستمهای اتوماسیون اداری، مالی ، مشترکین و...وامکان ارتباط آنها با هم بمنظور اجرای سیستم اطلاعات مدیریت .

 شناسنامه صفحه
عنوان صفحه : دفتر آمار و فناوری اطلاعات
مرجع اطلاعات : مرجع اطلاعات تنظیم نشده است
توسط : مدیر سیستم
آخرین به روزرسانی : 1398/06/27