صفحه اصلی > درباره ما > حوزه مدیریت عامل > دفتر محیط زیست، ایمنی، بهداشت و امور اجتماعی EHSS 

دفتر محیط زیست، ایمنی، بهداشت و امور اجتماعی EHSS

 

۱- رعایت اصول و اعمال خط مشی محیط زیست، ایمنی، بهداشت و امور اجتماعی

2- اطلاع رسانی خط مشی، اهداف و الزامات قانونی محیط زیست، ایمنی، بهداشت و امور اجتماعی به کلیه کارکنان

3- به روز آوری الزامات محیط زیست، ایمنی، بهداشت و امور اجتماعی

4- مشارکت در شناسایی ریسک ها و جنبه های زیست محیطی فعالیت های سازمان

5- ارزیابی ریسک ها و جنبه های زیست محیطی قبل از اجرای تغییرات در سازمان

6- بازدیدهای ادواری محیط زیست، ایمنی، بهداشت و امور اجتماعی از واحدهای مختلف

7- ثبت عدم انطباق های شناسایی شده در قالب اقدام اصلاحی یا اقدام پیشگیرانه و پیگیری اقدامات مشخص شده

8- طراحی و اجرای برنامه های مدیریت واکنش در شرایط اضطراری

9- ثبت و گزارش حوادث/ شبه حوادث و تحلیل آنها

10- اندازه گیری شاخص های عملکردی سامانه مدیریت محیط زیست، ایمنی، بهداشت و امور اجتماعی به صورت دوره ای و ارائه گزارش عملکرد به مدیریت و دفتر محیط زیست، ایمنی، بهداشت و امور اجتماعی مافوق

11- ارتباط با سازمان های ذیربط و ذیصلاح در خصوص مسائل محیط زیست، ایمنی، بهداشت و امور اجتماعی

12- پیگیری مصوبات بازنگری سامانه مدیریت محیط زیست، ایمنی، بهداشت و امور اجتماعی

13- همکاری با دفتر محیط زیست، ایمنی، بهداشت و امور اجتماعی وزارت نیرو در امر نظارت و ارزیابی دوره ای طرح ها و پروژه های حوزه تخصصی مرتبط

14- همکاری در اجرای پروژه های مطالعاتی دفتر محیط زیست، ایمنی، بهداشت و امور اجتماعی وزارت نیرو

15- تدوین و پیگیری اجرای خط مشی، اهداف کلان، استراتژی ها و برنامه های اجرایی همسو با خط مشی و اهداف کلان محیط زیست، ایمنی، بهداشت و امور اجتماعی وزارت نیرو
شناسنامه صفحه
عنوان صفحه : دفتر محیط زیست، ایمنی، بهداشت و امور اجتماعی EHSS
مرجع اطلاعات : مرجع اطلاعات تنظیم نشده است
توسط : مدیر سیستم
آخرین به روزرسانی : 1397/04/12