پرداخت تلفنی قبض آب
فروش غیر حضوری انشعاب آب و فاضلاب
بازدید از تصفیه خانه